Eläkkeen verotus

Portugalissa asuvan henkilön ulkomailla tienattua eläkettä ei tiettyjen edellytysten vallitessa veroteta Portugalissa. Tämä mahdollisuus on luotu houkuttelemaan eläkeläisiä muuttamaan Portugaliin asumaan.

Suomalainen eläkeläinen pääsee nauttimaan verovapaasta eläkkeestään muuttamalla Portugaliin asumaan, hakeutumalla verovelvolliseksi sekä hakemalla erityistä verostatusta (RNH-Residente Não Habitual). Verostatus myönnetään 10 vuodeksi ja edellytyksenä on että henkilö ei ole asunut Portugalissa muuttoa edeltäneet 5 vuotta.

Eläkkeen verovapaus perustuu siihen että RNH-verostatuksen saaneiden henkilöiden ulkomaantuloihin sovelletaan kaksinkertaisen verotuksen poistamisjärjestelmänä ns. vapautusmenetelmää. Eläkkeen lopullinen verokohtelu riippuu luonnollisesti myös eläkkeen lähdevaltion verotusoikeudesta. Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaisesti yksityissektorin eläke verotetaan vain asuinvaltiossa. Eläketuloon sovelletaan Portugalissa vapautusmenetelmää riippumatta sen verokohtelusta lähdevaltiossa. Muiden tulolajien osalta vapautusmenetelmän soveltuvuuden edellytyksenä on, että tulot verotetaan taikka voidaan Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaisesti verottaa lähdevaltiossa. Esimerkiksi osinkotulot verotetaan Suomessa, joten myös niiden tulojen osalta Portugali soveltaa vapautusmenetelmää. Ne tulot, joita ei verosopimuksen mukaisesti veroteta/voida verottaa Suomessa, kuten esimerkiksi irtaimen omaisuuden myyntivoitto, ovat Portugalissa hyvitysmenetelmän piirissä. Näiden tulojen osalta kannattaa huomioida se, että mikäli niihin ei sovelleta suhteellista verokantaa niin verotettavan tulon veroprosenttia määrättäessä lasketaan kaikki verovapaat tulot mukaan.

Portugaliin muuttava eläkeläinen kirjautuu ensimmäiseksi verojärjestelmään paikallisessa verovirastossa (Reparticao das Finanças), jossa viranomainen myöntää veronumeron. Veronumeroa varten ei enää tarvita veroedustajaa, jos henkilöllä on osoittaa - Suomessa taikka muualla EU:ssa - kotiosoite esim. puhelin-, taikka sähkölaskulla). Veronumeroa tarvitaan mm. vuokrasopimuksen tekemistä varten. Yleisesti verovelvolliseksi hakeutuminen tapahtuu sen jälkeen kun henkilö on asunut maassa yli kolme kuukautta ja on ilmoittautunut paikalliselle väestörekisteriviranomaiselle (Camara Municipal) asuvansa Portugalissa ja saanut tästä todistuksen (Cerificado de residencia). Tämän jälkeen voidaan hakea RNH-statusta.

Suomalaisen verovelvollisen muutto yleisesti verovelvolliseksi Portugaliin ei muuta hänen Suomessa olevaa verotuksellista asiaintilaa, vaan henkilöä pidetään tästä huolimatta Suomessa edelleen yleisesti verovelvollisena. Syntyy tilanne, jossa henkilöä pidetään yleisesti verovelvollisena molemmissa maissa eli ns. kaksoisasujana. Henkilön tulee tällöin hakeutua Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi. Tämä onnistuu kun ulkomaille muutto voidaan katsoa olevan todellinen ja pysyvä ja henkilön verosopimuksen mukainen elinetujen keskus ei ole enää Suomessa.

1.4.2014
Alexander von Hellens
Lakimies - OTK

Lisätietoa:

Alexander von Hellens

+358 40 515 6678
+351 96 967 7653

Sähköpostiosoite:

info@portugali.fi